Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


Opatrenia - Vyhláška č.49

Publikované:

Vážení rodinní príslušníci, známi, priatelia aj napriek informáciám, ktoré ste v posledných dňoch mohli zastihnúť v televízii a na sociálnych sieťach, Vám oznamujeme, že dňom 21.12.2020 je účinná vyhláška č. 49 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne , ktorá zakazuje návštevy v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti, celé znenie vyhlášky si môže prečítať nižšie:

                                                                        VYHLÁŠKA č.49

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Komárno Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e) a z) a § 59b) zákona č. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia aozmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.355/2007 Z.z.“) zdôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

                                                                           §1

(1) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje: a)organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri, b)realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/ alebo nápojov, c)výkon bohoslužieb, d)návšteva v interiérových a exteriérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti. (2) Zákaz sa podľa § 1 nevzťahuje na: a)športové podujatia registrovanýchklubov, b)outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do 6 osôb, c)obrad krstu, pohrebný obrad a sobášny obrad, d)rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu § 2 Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. decembra 2020. Mgr. Denisa Masárová, v.r. regionálna hygienička

MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb

Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt